Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący przedstawienia informacji o przerwach w udzielaniu świadczeń.

09.08.2016

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący przedstawienia informacji o przerwach w udzielaniu świadczeń.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż Świadczeniodawcy zobowiązani są do przestrzegania zapisów § 9 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146).

Zgodnie z § 9 ust. 2 załącznika do ww. rozporządzenia „Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem – także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie(przerwa planowana).

Natomiast w myśl § 9 ust. 5 załącznika do ww. rozporządzenia „W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu i podjętych czynnościach(przerwa, której nie można było wcześniej przewidzieć).

 

W związku z powyższym informacja przekazywana do tut. Oddziału Funduszu powinna zawierać:

 1. w przypadku planowanej przerwy w udzielaniu świadczeń (§ 9 ust. 2):
  • wskazanie przewidzianego okresu trwania przerwy,
  • wskazanie nazwy poradni, której dotyczy przerwa,
  • nazwisko i imię lekarza, który nie będzie udzielał świadczeń,
  • w przypadku nie zachowania terminu, o którym mowa w ww. przepisie, poinformowanie kto zapewni ciągłość udzielania świadczeń,
  • podanie informacji czy pacjent został poinformowany o przerwie i czy pacjentom wyznaczono inny termin wizyty,
  • podanie, że jest to planowana przerwa.

 

 1. w przypadku przerwy nieplanowanej, której nie można było wcześniej przewidzieć

(§ 9 ust. 5):

 • niezwłoczne powiadomienie o tym zdarzeniu (najpóźniej w dniu zdarzenia) i podjętych czynnościach w celu zachowania ciągłości w udzielaniu świadczeń, w tym:
 • wskazanie przewidzianego okresu trwania przerwy,
 • wskazanie nazwy poradni, której dotyczy przerwa,
 • wyznaczenie zastępstwa na okres nieobecności (imię i nazwisko lekarza w zastępstwie),
 • ewentualnie wskazanie innej przychodni, która będzie udzielać świadczeń,
 • podanie informacji czy pacjent został poinformowany o przerwie i czy pacjentom wyznaczono inny najbliższy termin wizyty,
 • wskazanie, iż jest to przerwa, której nie dało się wcześniej przewidzieć.

 

Tutejszy Oddział Funduszu prosi jednocześnie o przesyłanie pełnych informacji
o przerwach w udzielaniu świadczeń według powyższego sposobu w wersji papierowej.

 

            Należy także przypomnieć, że zgodnie z zapisem art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. 2015 poz. 581 ze zm.) „W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.”

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej