Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych

13.09.2016

Finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o  wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym (dotyczy świadczeń udzielonych w trybie art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dla podmiotów nieposiadających umowy z NFZ).

Ponadto konieczne jest dołączenie do wniosku:

  1. Kopii indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta potwierdzonej za zgodność z oryginałem w szczególności:  „…historii zdrowia i choroby oraz historii choroby, […] karty informacyjnej z leczenia szpitalnego” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania),
  2.  W przypadku świadczeń udzielonych przed dniem 1 stycznia 2013 r. – poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających uprawnienia Świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3. Zestawienie danych w wersji elektronicznej sporządzone według schematu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu, przekazywane na nośniku CD.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy