Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca przedłużenia terminu przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych.

17.10.2016

Informacja dotycząca przedłużenia terminu przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych.

            Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia został wydłużony do dnia 31 października 2016 r. termin technicznego przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy o liczbie etatów pielęgniarek i położnych.

            Przypominamy, iż zgodnie z § 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) świadczeniodawca zobowiązany był  do przekazania w terminie do 14 sierpnia 2016 r. informacji przez Portal Świadczeniodawcy (stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.) o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u danego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

             Jednocześnie przypominamy, że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa w zakreślonym Rozporządzeniem terminie, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

             W związku z powyższym prosimy o składanie pisemnych wniosków o odblokowanie Portalu Świadczeniodawcy w celu przesłania powyższych danych.

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy