Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń

06.12.2016

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”

Prosimy o dołożenie wszelkich starań skutkujących przekazaniem do Funduszu pełnych i w obowiązującym terminie danych sprawozdawczo-rozliczeniowych za miesiąc listopad 2016 roku. Wyłącznie terminowo przekazane i kompletne dane pozwolą na podjęcie ewentualnych decyzji umożliwiających przeprowadzenie renegocjacji umów w miesiącu grudniu br., w szczególności przesuwających środki z zakresów, dla których generowane są niedowykonania na zakresy nadwykonywane.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej