Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy we wszystkich rodzajach świadczeń

20.12.2016

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”

W związku z powyższym OOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie prawidłowej sprawozdawczości (tj. kompletnej, uwzględniającej wyniki prowadzonych na bieżąco weryfikacji) oraz zakończenie rozliczania umów do dnia 10 stycznia 2017r.

Po tym dniu zostanie wykonany obraz bazy danych dla potrzeb analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału za 2016 rok, stanowiący jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy – na jego pisemny wniosek – propozycji rocznego rozliczenia umów za 2016 rok.

Mając na uwadze powyższe okoliczności świadczenia wprowadzone do systemu rozliczeniowego po tym terminie nie będą uwzględnione w przedmiotowych analizach.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej