Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

03.01.2017

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie:

koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na okres: od 01.01.2017 r. na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r. poz. 1860)

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

1. koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III),

2. dziecięca opieka koordynowana (DOK)

w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

1.85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;

1.85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;

1.85143000-3 Usługi ambulatoryjne;

1.85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;

1.85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;

1.85312500-4 Usługi rehabilitacyjne.

 

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ) na obszarze: województwa opolskiego)

Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone są odpowiednio w załącznikach nr 1a, 1b i 1c do Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą składać:

W zakresie KOC II/III – świadczeniodawcy spełniający warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii, którzy posiadają z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia – drugi lub trzeci poziom referencyjny, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC);

W zakresie DOK – świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neonatologii, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy i posiada oddział neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego.

Wnioski o zawarcie umów, powinny być sporządzone zgodnie z zapisami Rozdziału 2: Przedmiot i warunki do zawarcia umowy Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca, z wyłączeniem umowy zawieranej od dnia 1 stycznia 2017 r., w odniesieniu, do której wniosek może być złożony do dnia
31 grudnia 2016 r.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 4 ust. 7 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 9a i 9b ww. Zarządzenia.

Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w Opolskim OW NFZ tylko jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej