Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

14.02.2017

„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizujących świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym/opiekuńczo – leczniczym,  świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo – leczniczym dla dzieci
i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 9 lutego 2017 r”.