Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

30.03.2017

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/ opiekuńczo-leczniczy realizujący świadczenia dla pacjentów z chorobą AIDS lub zakażonych HIV (kod zakresu 14.5160.026.04), zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy dla dzieci i młodzieży / opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży (kod zakresu 14.5161.026.04), z którymi zostaną podpisane umowy na przygotowanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja" (http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/) od 27 marca 2017 roku”.