Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie odwołania Konkursu ofert w rodzaju: Profilaktyczne Programy Zdrowotne

31.03.2017

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia odwołuje z dniem 31.03.2017r. postępowanie w trybie Konkursu Ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej