Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

UWAGA WAŻNE ! Aktualizacja danych potencjału w zawartych umowach

12.05.2017

W związku z przygotowaniem systemu do przedłużenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na następny okres rozliczeniowy, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi, aby Świadczeniodawcy posiadający zawarte umowy dokonali aktualizacji Portalu Potencjału w zakresie dat:

  • zatrudnienia personelu medycznego
  • zawartych umów z podwykonawcami
  • okresu obowiązywania komórek organizacyjnych

tj. należy zwrócić uwagę aby datą końcową nie był dzień 30 czerwca 2017 r.

W takiej sytuacji przy przenoszeniu zasobów na następny okres rozliczeniowy,  dane te nie zostaną skopiowane. Wówczas konieczne będą ponowne zgłoszenia do umów poprzez wnioski portalowe.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie ewentualnych zmian do dnia 31 maja 2017r. oraz o systematyczne podpisywanie aneksów do obowiązujących umów.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej