Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT DYREKTORA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

20.06.2017

KOMUNIKAT DYREKTORA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  O ROZPOCZĘCIU KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO  SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 844 ), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego Opolski Oddział Wojewódzki NFZ  przypomina o obowiązku przedłożenia przez  świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych. 

W szczególności świadczeniodawcy posiadający profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ) zobowiązani są do przekazania dyrektorowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzki NFZ w terminie wskazanym w harmonogramie, który stanowi załącznik do niniejszego komunikantu.

Ponadto informuję, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Opolski Oddział Wojewódzki NFZ  może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej  kwalifikacji.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia – dla terenu województwa opolskiego  – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku,  w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, kwalifikacja podmiotu leczniczego powstałego w wyniku połączenia i zmiana wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia nastąpi w terminie do dnia 26 września 2017 roku, pod warunkiem przedstawienia dyrektorowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

  1. w terminie do dnia 20 czerwca 2017 roku – aktu o połączeniu,
  2. w terminie do dnia 21 września 2017 roku – zaświadczenia o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wskazane wyżej terminy uznaje się za zachowane pod warunkiem wpływu dokumentów, do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przed ich upływem. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Ze świadczeniodawcami wymienionymi w wykazie – w terminie do dnia 30 września 2017 roku – zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych dla danego świadczeniodawcy w tym wykazie.

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod numerem telefonu 77 40 20 190.

                                                                                                          Robert Bryk

                                                                                    Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Pliki do pobrania
Źródło: Wydział Organizacyjny