Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Rozliczenie umów w rodzajach REH – lekarska opieka ambulatoryjna, STM, SOK …

08.08.2017

Rozliczenie umów w rodzajach REH – lekarska opieka ambulatoryjna, STM, SOK – hemodializoterapia i dializoterapia otrzewnowa, które wygasły z dniem 30.06.2017 r.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że w związku z rozwiązaniem z dniem 30.06.2017 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach jw., proces rozliczenia rocznego w/w umów z uwagi na aktualne uwarunkowania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ realizowany będzie po zakończeniu roku budżetowego, tak aby proces rozliczenia rocznego umów objął wszystkie umowy świadczeniodawców.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1146) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego.                 

W związku z powyższym, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu zwraca się z prośbą o przekazanie prawidłowej i kompletnej sprawozdawczości w ww. terminie. Z dniem 09.08.2017 r. zostaną zablokowane bazy do przesyłania i korygowania sprawozdawczości dla umów, dla których okres rozliczeniowy upłynął z dniem 30.06.2017 r. Natomiast zgodnie z § 27 ust. 2 OWU rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, a w związku z tym, dla umów jak wyżej, z dniem 14.08.2017 r. zostanie zablokowana możliwość uruchamiania rozliczeń.

Dodać należy, że rozliczeniu rocznemu umów może być poddana tylko sprawozdawczość prawidłowa, tj. nie oznaczona flagą błędu i przekazana do  OOW NFZ w określonym powyżej terminie.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wydział Ekonomiczno Finansowy
 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu