Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dot. obowiązku świadczeniodawcy do zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców

10.08.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku świadczeniodawcy do zapewnienia bieżącej rejestracji telefonicznej w godzinach udzielania świadczeń zgodnie z określonym w umowie harmonogramem.

Obowiązek zapewnienia bieżącej rejestracji został nałożony na świadczeniodawcę na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), który mówi, iż zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę.

Zwracamy uwagę, iż także na podstawie § 13 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146 j.t.) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca ma za zadanie zapewnić bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek spełnienia danego warunku, natomiast brak jest podstaw do ograniczenia przez świadczeniodawcę możliwości realizowania tego prawa tylko do wybranej przez siebie formy.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej