Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców rozliczających świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu POZ

27.09.2017

W związku ze wzrostem finansowania świadczeń pielęgniarek POZ, położnych POZ, pielęgniarek szkolnych POZ (od 1.09.2017 r.)  powołując się na obwieszczenie MZ z dnia 11.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej §4 ust. 6 i 8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz Zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 12.12.2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zobowiązuje się wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie POZ, przeznaczających dodatkowe środki na wzrost finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne o konieczności przedłożenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi za m-c wrzesień 2017 r. stosownych oświadczeń:

  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ – „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez  pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” wraz z kopią dokumentu potwierdzającego uzgodnienie podziału środków, o których mowa powyżej (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”),
  • Załącznik nr 7 do Zarządzenia 122/2016/ DSOZ Prezesa NFZ – „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”.

 

Nie złożenie ww. dokumentów w terminie skutkować będzie wystawieniem przez tut. Odział NFZ noty obciążeniowej do wysokości kwoty przeznaczonej na „podwyżkę”.”

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy