Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie gotowości do udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie

13.10.2017

W związku z uregulowaniami przyjętymi ustawą z dnia 15 września 2017 roku  o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 1774), dotyczącymi udzielania od 1 stycznia 2018 roku świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego wykonywanego w dentobusach, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o zgłaszanie się potencjalnych oferentów zainteresowanych realizacją przedmiotowych świadczeń.

 

Zgodnie z art.7 ust. 3,4 i 5 w/w ustawy:

 

3. „Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego wykonywanego w tym dentobusie w postępowaniu określonym w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 3, ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem dentobusu i korzystaniem z niego, w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

5. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zwraca wojewodzie dentobus w stanie niepogorszonym, z tym że nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego korzystania.”

 

Zgłoszenia należy kierować na adres: Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub Sekretariat@nfz-opole.pl.