Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujący umowę we wszystkich rodzajach świadczeń

20.12.2017

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”

W związku z powyższym OOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie prawidłowej sprawozdawczości do 10 stycznia 2018 roku (kompletnej, uwzględniającej wyniki prowadzonych na bieżąco weryfikacji).

Po tym dniu zostanie wykonany obraz bazy danych dla potrzeb analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału za 2017 rok, stanowiący jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy – na jego pisemny wniosek – propozycji rocznego rozliczenia umów za 2017 rok.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej