Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujący umowę we wszystkich rodzajach świadczeń

04.01.2018

OOW NFZ przypomina, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni”.

W związku w powyższym prosimy o przekazanie sprawozdawczości z wykonanych świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2018 roku.

Po tym dniu zostanie wykonany zrzut bazy danych na potrzeby analiz związanych z rozliczeniem końcowym umów za rok 2017, stanowiący jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy – na jego pisemny wniosek – aneksu (ugody rozliczającej za rok 2017).

Mając na uwadze powyższe okoliczności świadczenia wprowadzone do systemu rozliczeniowego po tym terminie nie będą uwzględnione w przedmiotowych analizach.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej