Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie rozliczeń umów, dla których okres rozliczeniowy upływa z dniem 30.06.18 w rodzajach SZP(PSZ), AOS, SOK, PSY

04.07.2018

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę, której okres obowiązywania upłynął 30 czerwca 2018 roku we rodzajach świadczeń SZP (PSZ). AOS. SOK, PSY

OOW NFZ przypomina, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j.Dz.U.2016.1146 z póź. zm.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni”.

W związku w powyższym prosimy o przekazanie sprawozdawczości z wykonanych świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2018 roku.

Po tym dniu zostanie wykonany zrzut bazy danych na potrzeby analiz związanych z rozliczeniem końcowym umów za okres styczeń-czerwiec 2018, stanowiący jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy ugody/aneksu rozliczającego umowę.

Mając na uwadze powyższe okoliczności świadczenia wprowadzone do systemu rozliczeniowego po tym terminie nie będą uwzględnione w przedmiotowych analizach.