Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych

18.07.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 lipca 2018 r. podpisane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizujące zawarte w dniu 18 lipca 2017 r, Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” w odniesieniu do dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych posiadających umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia w wybranych zakresach.

 Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacji zawierającej:

  • liczbę ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach:
  • leczenia szpitalnego;
  • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
  • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
  • opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;       
  • świadczeń wysokospecjalistycznych

w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów ratowników medycznych, realizujących te świadczenia w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., oraz kwotę dodatkowych środków przyznanych ratownikom medycznym po dniu 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r. do Ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie rozporządzenia, z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 151 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) oraz dodatków, o których mowa wart. 65 i 88 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128).

Ww. informacje mają być sporządzone wg stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia i przekazane do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

Przekazanie tych danych będzie stanowiło podstawę do zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz uzyskania środków finansowych na wypłatę dodatków.

Dyrektor

         Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

   Narodowego Funduszu Zdrowia