Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych ze świadczeniodawcami przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

20.07.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż nie zawiera odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych – o których mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] – ze świadczeniodawcami, z którymi Oddział posiada zawarte umowy na udzielanie świadczeń gwarantowanych.

Narodowy Fundusz Zdrowia przetwarza i administruje danymi osobowymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.] oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [Dz. U. z 2017 r. poz. 1845].
Art. 22 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia określa, iż administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM NFZ o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zakres działania Narodowego Funduszu Zdrowia określa art. 97 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaś kategorię danych i cel ich przetwarzania definiuje art. 188 ww. ustawy. Obowiązujące przepisy prawa konstytuują rodzaj danych przetwarzanych przez Fundusz oraz katalog celów do realizacji których został on w drodze ustawy uprawniony, z prawem do uzyskiwania i przetwarzania informacji o świadczeniobiorcach.

Art. 188 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych reguluje, iż świadczeniodawcy działający w ramach zawartych z Funduszem umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych, dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powyższe oznacza, iż przetwarzanie danych sprawozdawanych przez świadczeniobiorców do Oddziału dokonywane jest w trybie i formie ustawowego obowiązku i nie wymaga zawierania odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.