Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

POBIERANIE OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

31.07.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu informuje o zasadach udzielania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

  1. W ramach świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy przysługują świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

OOW NFZ przypomina, że zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (Dz. U. 2016 poz. 86 ze zm.) wykluczają możliwość zlecania ww. świadczeń przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

  1. Udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla pacjenta nieubezpieczonego.

Wprowadzone zmiany w art. 50 ust 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 1938 ze zm.) nie zniosły obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń w POZ. Świadczeniobiorca nadal jest zobowiązany potwierdzić prawo do świadczeń w jeden z przewidzianych ustawą sposobów tj.: elektronicznie za pośrednictwem systemu eWUŚ, złożenie oświadczenia lub przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Wprowadzone rozwiązania dotyczą rezygnacji z dochodzenia przez NFZ kosztów udzielonych świadczeń w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji nie zostanie potwierdzone prawo do świadczeń tych osób.

Osoby, które zadeklarują, że nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, gdyż wprowadzone rozwiązania nie zmieniły regulacji, jakie uprawniają do uzyskania świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Wskazane regulacje dotyczą jedynie niedochodzenia przez NFZ kosztów udzielonego świadczenia z zakresu POZ od osoby, której prawo do świadczeń zostało potwierdzone, pomimo złożenia takiego oświadczenia o posiadaniu takiego uprawnienia.