Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

10.09.2018

 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie  z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1532), świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w  art. 4 ust 2 ww. ustawy.

Przedmiotową informację należy przekazać  za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (Zakładka – Umowy na realizację świadczeń „pokaż więcej” – zgłoszenia liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów) do dnia 14 września 2018 roku.