Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT W SPRAWIE ANEKSÓW DOTYCZĄCYCH PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

24.01.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu informuje, iż na Portalu Świadczeniodawcy zostały umieszczone aneksy dotyczące podwyżek
dla pielęgniarek i położnych
.

Proszę o pilne dostarczenie podpisanego aneksu wraz z załącznikiem nr 1 „Planem rzeczowo-finansowym” oraz dokumentem dotyczącym sposobu podziału środków, o którym mowa
w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628).

Proszę o niezwłoczne dostarczenie ww. dokumentów. Brak dostarczenia kompletu dokumentów będzie skutkowało niepodpisaniem aneksu.

W razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem tel. 077/40 20 127, 077/40 20 148.