Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU ROZLICZENIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH W 2018 ROKU

31.01.2019

Powołując się na przepisy § 23 ust. 1 i § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 poz.1146), Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o ostatecznym terminie rozliczenia umów, których okres obowiązywania zakończył się 31.12.2018 r.:

  • 09 lutego 2019 r. upływa termin, w którym świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego za świadczenia udzielone w okresie styczeń – grudzień 2018 r. ( po tym dniu nastąpi blokada możliwości przesyłania raportów statystycznych),
  • 14 lutego 2019 r. upływa ostateczny termin rozliczenia wykonania umowy za okres styczeń – gridzień 2018 r.(po tym dniu nastąpi blokada możliwości naliczania świadczeń do zapłaty).

W związku z powyższym prosimy o analizę wykonania umowy za okres styczeń – grudzień 2018 r. oraz o dokonanie wszystkich rozliczeń w wyznaczonych terminach.

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy