Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WDROŻENIE ROZWIĄZANIA WSPIERAJĄCEGO PROCESY ELEKTRONICZNEGO POTWIERDZANIA ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE PACJENTA W WYROBY MEDYCZNE

01.04.2019

WDROŻENIE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO NFZ WSPIERAJĄCEGO PROCESY ELEKTRONICZNEGO WERYFIKOWANIA I POTWIERDZANIA ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE PACJENTA W WYROBY MEDYCZNE

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 582; dalej: rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r.) zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1515; dalej: ustawa z dnia 20 lipca
2018 r.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 poz. 2429)
nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy do 30 czerwca 2019 r. będą mogli wystawiać
i realizować wyłącznie świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo informujemy, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które zostały do 30 czerwca 2019 r.:

  • wystawione
  • wystawione i potwierdzone

na podstawie wzorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1678) będą potwierdzane i realizowane do 30 czerwca 2020 r.