Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący art. 37 k ust. 1d ustawy Prawo Farmaceutyczne

01.08.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) badacz  lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy oddział wojewódzki NFZ o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania (wraz z datą włączenia oraz kodem badania) .

Do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ww. dane uczestników badań klinicznych można przekazać:

  • w formie listu na adres Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
  • za pośrednictwem e-PUAP.

Z uwagi na zasady ochrony danych osobowych nie należy przesyłać numerów PESEL drogą elektroniczną w postaci niezabezpieczonej.

Opolski Oddział wojewódzki NFZ przypomina, że podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do wypełnienia dyspozycji zawartej w przytoczonym wyżej art. 37 k ust. 1d jest wyłącznie „badacz lub właściwy podmiot leczniczy” a nie podmiot pośredniczący.

Należy podkreślić, że korespondencja zawierająca powyższe dane przekazywana przez Administratora danych, którym jest badacz lub właściwy podmiot leczniczy powinna zapewnić wyrażony w art. 5 ust. l lit f Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE)  2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.Nr.119, str.1) standard integralności oraz poufności danych uczestnika badania klinicznego