Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych.

10.12.2019

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 1629) Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem serwisów internetowych informację o liczbie:

1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy – w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

Powyższą informację świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:
1 stycznia 2020 r. –  w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 ust. 1 Zarządzenia
nr 125/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych:

Potwierdzeniem realizacji przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym:

1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust 7 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU albo

2) dokumentu, o którym mowa  w § 2 ust 8 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU;

3) dokumentu, o którym mowa w § 2 ust 9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w przypadku realizacji umowy „o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy

– jest przekazanie, do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Funduszu, rachunku za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej