Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W RODZAJU POZ i AOS

24.03.2020

KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ
W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA i AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

Centrala NFZ przypomina:

 1. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku
  w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie świadczeń zawartej
  z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.
 2. świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zobowiązany jest udzielać świadczeń zgodnie
  z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie powinien powiadomić oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu. Należy jednak przypomnieć,
  że powyższa norma zobowiązuje świadczeniodawcę do niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń.
  Tym samym, w celu zachowania ciągłości, a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, świadczeniodawca powinien niezwłocznie dokonać zmian w organizacji przyjęć, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach tego wymagających.

Jednocześnie Centrala NFZ zwraca uwagę, że teleporady mogą być udzielane, wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności
do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

W związku z powyższym, niedopuszczalne jest bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem takiego postępowania jest wzrost liczby osób zgłaszających się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, co zwiększa ryzyko transmisji infekcji COViD-19
na personel medyczny i pacjentów.

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów
do świadczeń medycznych. W sytuacji rażącego naruszenia warunków realizacji umów, w szczególności związanego z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu
do świadczeń dla pacjentów pilnie potrzebujących pomocy, Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich oraz pracownicy Terenowych Oddziałów Kontroli będą niezwłocznie reagować zgodnie z dostępnymi procedurami.

 

Wyjątkiem od powyższej opisanych zasad udzielania świadczeń jest czasowe zamknięcie placówki polecone przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

Źródło: Wydział Organizacyjny