Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie nieprzeprowadzania konkursów ofert i rokowań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

02.04.2020

W związku z art. 7c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zgodnie

z którym to przepisem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się konkursów ofert i rokowań, o których mowa wart.139 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Opolu, niniejszym informuje, że tutejszy Oddział w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie będzie przeprowadzał konkursów ofert i rokowań.