Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zawieszenia postępowań

02.04.2020

W związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Nr 567), zgodnie z którym konkursy   ofert   i rokowania,   o których  mowa  wart.139 ust. 1   ustawy   z dnia   27 sierpnia   2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  z2019r.  poz.1373,  z późn. zm.7)), wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Opolu, niniejszym informuję o zawieszeniu następujących postępowań ogłoszonych w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

  • nr 08-20-000047/LSZ/03/5/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: program lekowy – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej,
  • nr 08-20-000048/LSZ/03/5/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: program lekowy – profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV,
  • nr 08-20-000050/AOS/02/1/02.1240.001.02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie onkologii,
  • nr 08-20-000051/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: badania tomografii komputerowej (TK),
  • nr 08-20-000052/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: neurochirurgia – hospitalizacja.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów