Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaleceni w zakresie świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

03.04.2020

Zaleceni w zakresie  świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych.

 

Wytyczne zostały opracowane we współpracy z Konsultantami Krajowymi w dziedzinie: pielęgniarstwa opieki długoterminowej, medycyny paliatywnej, pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Na bazie dotychczasowej oceny stanu wydolności pacjenta określanego jako stabilny i nie wymagającego intensywnych działań ze strony personelu medycznego proponujemy i zalecamy:

 • wprowadzenie wizyt w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, wobec każdego pacjenta w formie codziennego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunem faktycznym. W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości technicznych danego ośrodka, proponowana jest wideokonsultacja.
 • wprowadzenie porad i wizyt wobec każdego pacjenta objętego domową opieką paliatywną  i hospicyjną, w formie kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunem faktycznym, co najmniej 2 razy w ciągu tygodnia, oraz zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń.
 • wprowadzenie porad i wizyt w formie kontaktu telefonicznego z pacjentem w ramach poradni medycyny paliatywnej, dla pacjentów objętych już opieką do 2 razy w ciągu tygodnia.

W sytuacjach wymagających odbycia wizyty poprzez bezpośredni kontakt z pacjentem zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku, gdy pacjent lub członek rodziny opiekujący się pacjentem, zgłasza objawy infekcji dróg oddechowych. Rekomendujemy wówczas zabezpieczenie się w środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki, fartuch i maskę jednorazowego użytku.

Algorytm postępowania

 1. zbierz wywiad i oceń, czy stan pacjenta jest stabilny i pozwala na odstąpienie od wizyty w domu chorego, w zamian za udzielenie teleporady,
 2. poinformuj pacjenta o możliwości udzielania świadczenia za pomocą teleporady, bądź o ile to jest możliwe wideokonsultacji,
 3. ustal dogodne godziny w których pacjent lub jego opiekun będzie dostępny przy telefonie,
 4. poinformuj pacjenta o konieczności zgłaszania objawów wymagających wizyty domowej,
 5. umieść informację o wykonanej teleporadzie / wideokonsultacji w karcie wizyt w domu chorego.

Jeżeli konieczna jest wizyta domowa:

 1. zbierz wywiad – zapytaj pacjenta, czy występują u chorego, lub u osób z którymi mieszka, następujące objawy: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni.
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na jedno z powyższych pytań przed wizytą zabezpiecz się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, fartuch i maseczkę jednorazowego użytku).
 3. Podczas wizyty zachowaj ostrożność.
 4. W przypadku, kiedy stan pacjenta wskazuje na możliwość zakażenia SARS-CoV-2, należy, oprócz zachowania szczególnej ostrożności, w trybie natychmiastowym zgłosić ten fakt do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Wywiad epidemiologiczny dotyczący rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

 1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani  kontakt z osobą, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem lub inną infekcją grypopochodną?
 2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani  kontakt z osobą , która została poddana kwarantannie lub zalecono izolację w domu?
 3. Czy występują u Pana/Pani objawy: gorączka powyżej 38°C, kaszel, uczucie duszności?

W przypadku uzyskania chociaż jednej odpowiedzi twierdzącej zachowaj szczególną ostrożność epidemiologiczną podczas wizyty domowej

Wytyczne zostały opracowane we współpracy z towarzystwami naukowymi w zakresie wentylacji mechanicznej.

 

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYMI WENTYLOWANYMI W DOMU W ASPEKCIE PREWENCJI PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA WIZYT MEDYCZNYCH U CHORYCH WENTYLOWANYCH

 

 1. Modyfikacje dotyczące sposobu przeprowadzania wizyt medycznych u chorych wprowadzane są do odwołania, jedynie na czas zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Najbezpieczniejszym miejscem leczenia chorego wentylowanego w czasie zagrożenia epidemicznego jest jego własny dom.
 3. Należy szczególnie starannie rozważać kierowanie chorych wentylowanych w domu do szpitala mając na względzie ryzyko epidemiologiczne w trakcie transportu i hospitalizacji.
 4. Wizyty zespołów medycznych (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) należy zastąpić regularnym kontaktem telefonicznym wyłącznie w sytuacji, gdy nie zagraża to pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta wentylowanego.
 5. Wizyty telefoniczne i ograniczenie wizyt domowych personelu medycznego mogą być przeprowadzane u chorych:
  1. stabilnych;
  2. będących pod opieką doświadczonych opiekunów;
  3. o ograniczeniu wizyt w domu chorego i możliwości przeprowadzania zamiennie wizyt telefonicznych decyduje lekarz opiekujący się chorym.
 6. Zasady przeprowadzania wizyt telefonicznych:
  1. wykonywane są minimum 2-3x w tygodniu;
  2. w czasie rozmowy telefonicznej z pacjentem lub jego opiekunem ocenia się stan zdrowia chorego, prawidłowość prowadzenia wentylacji mechanicznej, prawidłowość funkcjonowania sprzętu medycznego, ewentualne nowe czynniki epidemiologiczne zaistniałe od ostatniej wizyty;
  3. szczególną uwagę należy zwrócić na stan zdrowia, zagrożenia epidemicznego oraz szkolenie wszystkich osób mających bezpośredni lub pośredni kontakt z pacjentem jako potencjalnego źródła zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
  4. personel medyczny powinien być dostępny telefonicznie dla pacjentów, szczególnie tych z ograniczoną ilością wizyt w domu chorego.
 7. W przypadku wątpliwości, czy wizyty telefoniczne są wystarczające, należy zaplanować i wykonać wizytę domową lekarza lub pielęgniarki.
 8. W przypadku nagłej dekompensacji stanu chorego należy rozważyć zalecenie wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego.

ZASADY DOTYCĄCE PERSONELU MEDYCZNEGO

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KRYTERIUM EPIDEMIOLOGICZNEGO u członka zespołu medycznego:

– kontakt z osobą zakażoną, lub będącą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Należy:

 1. Poinformować jednostkę prowadzącą opiekę nad pacjentem, aby mogła ona wyznaczyć osobę mogącą wykonywać wizyty w zastępstwie.
 2. Zaprzestać wizyt domowych u pacjentów na okres minimum 14 dni.
 3. Prowadzić samoobserwacje przez okres 14 dni od czasu zaistnienia kryterium epidemicznego.
 4. W przypadku wystąpienia objawów postępować zgodnie z zaleceniami GIS, MZ, NFZ.
 5. Wznowienie ewentualnych wizyt domowych u pacjentów możliwe po wykluczeniu infekcji kornawirusem SARS-CoV-2.

W PRZYPADKU NIE WYSTĄPIENIA KRYTERIUM EPIDEMIOLOGICZNEGO

ALE WYSTĄPIENIA CECH INFEKCJI WIRUSOWEJ :

Należy:

 1. Zaprzestać wizyt u chorych wentylowanych do czasu ustąpienia infekcji.
 2. Zgłosić fakt wystąpienia u siebie infekcji:

a.  chorym nad którymi sprawuje opiekę wentylacyjną lub ich opiekunom,

b.  pozostałym członkom personelu medycznego,

c. jednostce prowadzącej opiekę nad pacjentem, aby mogła ona wyznaczyć osobę mogącą wykonywać wizyty w zastępstwie.

W skrajnych przypadkach niemożności wyznaczenia przez jednostkę prowadzącą opiekę nad pacjentem osoby mogącej zastąpić chorego członka zespołu medycznego (z powodu braku dostępności kadry medycznej na danym terenie z powodów medycznych lub organizacyjnych) konieczne może być:

 1. zwiększenie ilości wizyt telefonicznych w miejsce wizyt domowych,
 2. zastąpienie części/większości wizyt lekarskich pielęgniarskimi i odwrotnie,
 3. w przypadku chorych z dużym ryzykiem dekompensacji oddechowej w przypadku braku wizyt domowych – skierowanie chorego do dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

Powyższe wytyczne mają na celu uchronienie z wyprzedzeniem, tej grupy chorych, przed zbędną hospitalizacją w OAiIT.

W obecnej sytuacji powyższy sposób postępowania, w przeciwieństwie do postępowania standardowego, pomoże zminimalizować ilość przyjęć tych chorych do szpitala.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej