Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja o określonym przez świadczeniodawcę sposobie podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń

15.04.2020

Informacja o określonym przez świadczeniodawcę sposobie podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż elementem koniecznym do podpisania aneksów dotyczących zwiększenia finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, które zostaną Państwu przedstawione w drugiej połowie kwietnia jest przekazanie do tutejszego Oddziału:

  1. opinii dotyczącej sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane przez OIPiP w Opolu lub;
  2. porozumienia w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub;
  3. oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków.

W załączeniu przekazujemy wzór dokumentu, który po odpowiednim wypełnieniu można przekazać do NFZ.

OŚWIADCZENIE O UZGODNIENIU PODZIAŁU ŚRODKÓW NA ZWIĘKSZENIE FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI

W przypadku, gdy świadczeniodawca zaznacza punkt 1. albo punkt 2. konieczne jest dołączenie do oświadczenia odpowiednio: opinii z OIPiP albo porozumienia ze związkami zawodowymi.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 118/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów przesyłanie oświadczenia o określonym przez świadczeniodawcę sposobie podziału środków co miesiąc przy wystawieniu rachunku według wzoru określonego w zał. nr 3 do zarządzenia nr 79/2016/DSOZ z dnia z dnia 28 lipca 2016 r. nie jest wymagane.

 

Wszelkie pytania w powyższej sprawie prosimy kierować na adres: umowy@nfz-opole.pl

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej