Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Przekazanie danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych.

23.06.2020

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, że zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 20120 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 547,), którego przedmiotem jest ustalenia zasad wypłaty środków dla pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 01-04-2020 r. do dnia 31-12-2020 r. Świadczeniodawca posiadający umowę z Oddziałem Funduszu ma obowiązek przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;

Przedmiotową informację świadczeniodawca sporządza wg stanu na dzień 1 lipca 2020 roku i przekazuje za pomocą serwisów internetowych w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.

Prosimy wszystkich świadczeniodawców, również świadczeniodawców POZ o terminowe zgłoszenie w/w danych w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2020.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przekazania do tut. Oddziału aktualnej:

  1. opinii dotyczącej sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia wydawane przez OIPiP w Opolu lub;
  2. porozumienie w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawarte pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub;
  3. oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej