Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja w sprawie realizacji projektu grantowego dla DPS, ZOL, ZPO lub Hospicjów

07.08.2020

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało opublikowane ZARZĄDZENIE Nr 118/2020/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

 

  1. W celu uczestnictwa w projekcie grantowym wnioskodawca przesyła do weryfikacji
     i wstępnej akceptacji w terminie do dnia 25 września 2020 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: dotacjacovid19@nfz.qov.pl następujące dokumenty w postaci elektronicznej:

1)    wniosek o przyznanie grantu, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2)    zapotrzebowanie na środki z tytułu realizacji projektu grantowego, którego wzór określony jest:

a)    dla DPS – w załączniku nr 2a do zarządzenia,

b)    dla ZOL, ZPO lub Hospicjów — w załączniku nr 2b do zarządzenia.

2.    Weryfikacja i wstępna akceptacja wniosków o przyznanie grantu przesłanych przez wnioskodawców, następuje według kolejności ich wpływu do Funduszu, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wpływu do Funduszu, do wysokości środków będących
w dyspozycji Funduszu.

3.    Informacja o wyniku weryfikacji i wstępnej akceptacji wniosku o przyznanie grantu przekazywana jest wnioskodawcy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o przyznanie grantu.

4.    Po uzyskaniu przez wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji
o wstępnej akceptacji dokumentów, o których mowa ust. 1, wnioskodawca składa,
w terminie do dnia 30 września 2020 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu dokumenty w postaci papierowej, tj.:

1)    wniosek o przyznanie grantu;

2)    zapotrzebowanie na środki z tytułu realizacji projektu grantowego;

3)    oświadczenie pracownika o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

6.    Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przekazywana jest niezwłocznie właściwemu Wojewodzie w celu konsultacji.

7.    W przypadku niezgłoszenia przez właściwego Wojewodę zastrzeżeń w stosunku do pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie grantu, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor właściwego oddziału Funduszu zatwierdza dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 ujęte w przekazanej właściwemu Wojewodzie informacji.

 

 

 

Zawieranie umów o powierzenie grantu

  1. Dyrektor właściwego oddziału Funduszu zawiera w terminie do dnia 31 października 2020 r. umowę o powierzenie grantu z wnioskodawcą, którego wniosek o przyznanie grantu został zatwierdzony zgodnie z § 3 ust. 7.
  2. Umowa zawierana jest na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.
  3. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez grantobiorcę, przy podpisywaniu umowy, weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na wniosek grantobiorcy po ostatecznym rozliczeniu umowy, tj. po zatwierdzeniu rozliczenia projektu przez Fundusz oraz zwrotu środków niewykorzystanych.

 

 

 

Zobacz więcej : https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.html

Zarządzenie wraz z załącznikami: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1182020def,7215.html

Załączniki

  1. wniosek o przyznanie grantu, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia
  2. zapotrzebowanie na środki z tytułu realizacji projektu grantowego, którego wzór określony jest:

a)  dla DPS – w załączniku nr 2a do zarządzenia,

b) dla ZOL lub ZPO lub Hospicjów — w załączniku nr 2b do zarządzenia.

  1. oświadczenie pracownika o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

 

 

                                                                                                                    Beata Cyganiuk

       Zastępca Dyrektora OOW NFZ ds. Medycznych