Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS

30.10.2020

W związku z Zarządzeniem nr 151/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie udzielane jest świadczeniodawcy, posiadającemu zawartą z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę o partnerstwie w realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu uzyskania dofinansowania Świadczeniodawca składa do Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 31 marca 2021 roku komplet dokumentów tj.:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania,
  2. Specyfikację dofinansowania,
  3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2021 roku usług integracji TOPSOR-HIS.