Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie 1/12 wartości kontraktu od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

03.11.2020

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami1 na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń w przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

1) wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1–3, art. 11h ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2) wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

Dodatkowo wyjaśniamy, że cytowany powyżej punkt 3 –  dotyczy wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii w innych przepisach prawa jak np. rozporządzeniach Ministra Zdrowia, Rady Ministrów.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku spełnienia któregoś z powyższych warunków stosowny wniosek winien być przekazany do Oddziału  przy pomocy funkcjonalności udostępnionej w Portalu Świadczeniodawcy, analogicznie jak w okresie marzec-sierpień 2020 r.

1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 1837).