Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zasady uruchamiania transportu sanitarnego COVID, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – AKTUALIZACJA

17.03.2021
 1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.
 2. Podmioty lecznicze, w ramach których funkcjonują zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwego miejscowo dyspozytora transportu sanitarnego, którego stanowisko utworzone zostało przez właściwego wojewodę, zwanego dalej „dyspozytorem”
 3. Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez dyspozytora. Informacje o potrzebie zadysponowania takiego zespołu przyjmowane są pod nr telefonu: 600-498-685;  690-497-875
 4. Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:
 • lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
 • lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz dyżurny szpitala III poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
 • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM (infolinia Domowej Opieki Medycznej).

 

 1. Osoby wymienione pkt. 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania transportu sanitarnego bezpośrednio do dyspozytora,  który koordynuje i kwalifikuje zgłoszenia do realizacji transportu sanitarnego.
 2. Dyspozytor po zakwalifikowaniu zgłoszenia do realizacji może, wystąpić do dyspozytora medycznego o wsparcie w ustaleniu miejsca transportu pacjenta i  dokonanie rezerwacji łóżka w szpitalu zlokalizowanym na terenie właściwego mu województwa, z wykorzystaniem aplikacji uw.mz.gov.pl – moduł Ewidencja Łóżek COVID (ELC).
 3. Dyspozytor dysponuje zespół transportu sanitarnego spośród zespołów wpisanych do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej,
  w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

WAŻNE!

 1. Zespoły transportowe COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 2. W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:
 • Transportu w POZ : miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta → szpital
 • Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym: szpital → miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta, szpital → szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)
 • Zespołu transportu medycznego (ZTM): szpital → szpital.
 1. W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół transportu medycznego.
Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych