Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Tworzenie szablonów umów na rok 2022

03.11.2021

Mając na uwadze zbliżający się proces tworzenia szablonów umów na rok 2022, prosimy o rozpoczęcie weryfikacji Portalu Potencjału.

W związku z powyższym:

  • w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę (w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2021 i lata następne, oraz harmonogram pracy komórek i personelu) na pozycje, które mają datę końca obowiązywania 31.12.2021 r. W takim przypadku dane nie zostaną skopiowane na kolejny rok.
  • w sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami.

Sprawdzenia aktualności danych i ewentualnego zgłaszania zmian prosimy dokonać w terminie do dnia 30.11.2021 roku.

Zmiany do umów w roku 2021 wprowadzone po 30.11.2021 r. nie zostaną skopiowane do nowej umowy na rok 2022, w tym przypadku konieczne będzie wprowadzenie zmian w umowie na rok 2022 po jej podpisaniu.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych (w szczególności rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ) oraz pogarszać warunków realizacji umowy w stosunku do wcześniej obowiązujących.