Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Profilaktyka 40 PLUS” – składanie wniosków o zawarcie umów na rok 2023

29.12.2022

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia adres: 45-310 Opole; ul. Ozimska 72A zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa opolskiego.
 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1081) i zarządzeniu nr109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (ze zmianami).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu  z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z późn. zm.

 Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz (aplikacja ofertowa znajduje się na stronie www.nfz-opole.pl, w zakładce Dla Świadczeniodawcy – Kontraktowanie)

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wniosek o zawarcie umowy wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postępowania, opisem czego dotyczy tj. wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”, danymi identyfikującymi wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).

Wykaz aktów prawnych do postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 plus”:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r. poz.1081 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 787 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866);
  • Zarządzenie nr 109/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 roku w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” ze zm.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Programy Pilotażowe).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z konta na Portalu Świadczeniodawcy Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 134

WSOZ