Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca terminu przekazania danych sprawozdawczych za rok 2022

11.01.2023

11.01.2023

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2022 roku przypominam, że:

  1. zgodnie z zapisem § 27.2 OWU¹ – rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu. Wobec powyższego blokada zlecania naliczenia świadczeń do zapłaty i możliwości składania rachunków na podstawie przygotowanych przez Fundusz szablonów nastąpi 14.02.2023 roku.
  2. zgodnie z zapisem § 23 ust. 1 OWU – (…) świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego t. j. w terminie do dnia 9.02.2023 r
  3. zgodnie z zapisem § 23 ust. 3 – dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa Prezesowi Funduszu albo dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Dokumenty rozliczeniowe to rachunek wystawiony na podstawie szablonu rachunku wraz z raportem statystycznym.

Szczegółowe informacje o rozliczeniu umów realizowanych w roku 2022 i terminach końcowych analiz zostały umieszczone w komunikacie na Portalu Świadczeniodawcy.

Prosimy o zachowanie terminu przekazania danych statystycznych.

Podstawa prawna: Ogólne warunki umów stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zwane OWU.

(j. t. Dz.U. 2022 poz. 787) (Dz. U. 2022 poz. 787)

Źródło: WSOZ