Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zapraszamy do składania wniosków o fin. działań dot. podniesienia poziomu bezp. systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

19.01.2023

Szanowni Państwo,

Powołując się na przepisy Zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.01.2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umów na udzielenie finansowania.

Finansowanie przyznawane jest świadczeniodawcom będącym podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079 i 2705):

1. Prowadzącymi szpital albo szpitale i posiadającymi umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej "Funduszem", obowiązujące w 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r., zwane dalej "umowami", w rodzaju:

a) leczenie szpitalne lub

b) rehabilitacja lecznicza, lub

c) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub

d) lecznictwo uzdrowiskowe,

2. Posiadającymi obowiązujące w 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. zawarte z Funduszem umowę albo umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, którzy nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, o których mowa w pkt 1, lub posiadającymi umowę albo umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.3).

Finansowanie mogą otrzymać świadczeniodawcy spełniający określone w zarządzeniu warunki, zgodnie z kolejnością składania wniosków, do wyczerpania środków publicznych.

Finansowanie obejmuje wydatki świadczeniodawców ponoszone od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 31 października 2023 r.

Ważny termin  – w celu uzyskania finansowania uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do 30 września 2023 r. wniosek o wypłatę finansowania wraz z załącznikami. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Link do Zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.01.2022 r.:

https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1632/Zarzadzenie-8_2023_BBIICD