Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ,…

19.12.2014
Kontraktowanie na rok 2015

Kontraktowanie na rok 2015
Podstawowa opieka zdrowotna

Komunikat dla świadczeniodawców
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

w zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego

DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.08.164.1027
z późn. zm.) w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna rok 2015 w przedmiocie;

 • Świadczenia lekarza POZ.
 • Świadczenia pielęgniarki POZ.
 • Świadczenia położne POZ.
 • Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania.
 • Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

NOWI WNIOSKODAWCY – chcący rozpocząć realizację świadczeń od 01.01.2015 roku przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem nr 69/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
z późn. zm.- Rozdział 9- „Zawieranie umów w POZ”

W przypadku wnioskujących wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej – wniosek w wersji papierowej winien być podpisany przez wszystkich wspólników.

Do wniosku w formie pisemnej wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć:

 • wzór parafy i podpisu – załącznik nr 10 (pobierz)do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z późn. zm.

Ponadto:

 • w przypadku spółek cywilnych  należy dodatkowo dołączyć:
 • kopię umowy lub wyciąg ze wskazaniem osoby reprezentującej,
 • w przypadku składających wniosek na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w POZ należy dodatkowo złożyć:
 • kopię dokumentów rejestracyjnych ambulansów przedstawionych we wniosku,
 • w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 161c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku ze zm. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, nie będących świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 pkt. 41 ustawy, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym przez właściwy urząd statystyczny, zawierające oznaczenie szczegółowe przedmiotu prowadzonej działalności;
 • oświadczenia o objęciu opieką zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (pobierz)
  do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z późn. zm.
 • w przypadku składających wniosek na świadczenia pielęgniarki szkolnej należy dodatkowo złożyć:
 • aktualne na dzień złożenia wniosku informację o szkołach, z którymi zawarto porozumienie
  o współpracy i charakterystyce populacji uczniów, która w tych szkołach zostanie objęta opieką sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (pobierz)
  do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z późn. zm. kserokopie porozumień z dyrektorami szkół na podstawie, których  świadczone są usługi pielęgniarek szkolnych

Wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem ) oraz z ww. dokumentami   należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 (pobierz) do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków (…) z późn. zm. przesyłać  lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Opolski Oddział Wojewódzki  NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole

             w  terminie do dnia 24 grudnia 2014 r. do godz. 15.00

Złożone w tym terminie prawidłowo wnioski rozpatrzone będą w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od 01.01.2015 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy zobowiązani są do spełnienia warunków wymaganych dla realizacji świadczeń określonych w:

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.,
 • Zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada
  2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z późn. zm.

Opole, 19.12.2014
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej