Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikatu dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie TRANSPORTU SANITARNEGO „DALEKIEGO” W POZ. Żródło:…

12.12.2014

Transport "daleki" w POZ

Kiedy i komu przysługuje transport „daleki":

 • Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z Twojego wyboru, korzystasz
  ze świadczeń w warunkach szpitalnych za granicą, a Twój stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania – transport jest realizowany od granicy Polski do Twojego miejsca zamieszkania.
 • Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z Twojego wyboru, korzystasz
  ze świadczeń w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz
  gdy brak medycznych przeciwwskazań do przewozu transportem sanitarnym w POZ – transport jest realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, szpitala udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.
 • Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi musisz pozostawać
  pod stałą opieką danej poradni specjalistycznej, a przewóz odbywa się w celu kontynuacji leczenia (czyli już jesteś pod opieką danej poradni i jedziesz na kolejną wizytę), odległość między Twoim miejscem zamieszkania a tą poradnią jest większa niż 120 km tam i z powrotem, Twój ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni a poradnia ta mimo odległości jest najbliższą ze względu na zakres udzielanych świadczeń – transport realizowany jest z miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem.
 • Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi musisz korzystać
  z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej realizowanych jedynie przez niektóre poradnie w kraju we właściwym zakresie, a przewóz odbywa się w celu kontynuacji leczenia (czyli już jesteś pod opieką danej poradni i jedziesz na kolejną wizytę), odległość między Twoim miejscem zamieszkania a tą poradnią jest większa niż 120 km tam i z powrotem, a Twój ogólny stan zdrowia nie pozwala
  na samodzielny dojazd do poradni – transport jest realizowany z miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem.

Kiedy nie przysługuje transport „daleki”:

 • jeśli jest związany z leczeniem w szpitalu,
 • kiedy jest związany z wykonaniem badań diagnostycznych lub z uzyskaniem konsultacji specjalistycznej ( pierwszorazowo),
 • jeśli bliżej (niż 120 km tam i z powrotem) jest placówka, która realizuje świadczenia
  w danym zakresie.

Do przewozu transportem „dalekim” w POZ zakwalifikuje Cię lekarz POZ,
na podstawie wniosku, który oceni Twój stan zdrowia.

Lekarz POZ, potwierdzi zasadność wniosku o akceptację realizacji transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km).
Wniosek o zlecenie transportu "dalekiego" powinien zawierać następujące informacje:

 1. wniosek powinien być wystawiony na właściwym formularzu (do pobrania tutaj),
 2. wniosek powinien zawierać dane osoby wnioskującej oraz podpis i datę,
 3. dane świadczeniodawcy w tym numer umowy zawartej z OW NFZ,
 4. wskazanie, czy wizyta w poradni jest związana z zakończeniem lub kontynuacją leczenia,
 5. opis niesprawności pacjenta wymagającej skorzystania z transportu,
 6. potwierdzenie przez lekarza POZ zasadności realizacji transportu i wskazanie realizatora przewozu,
 7. wniosek powinien zawierać datę wystawienia, podpis i pieczątkę lekarza POZ.

Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie lekarskie:
W przypadkach transportu pacjenta z domu do poradni specjalistycznej i z powrotem – zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz poradni, do której pacjent będzie jechał w ramach transportu „dalekiego”.

Zaświadczenie to powinno potwierdzać:

 • datę wizyty,
 • oraz informację, że pacjent jest już pod opieką poradni, a planowana wizyta jest kontynuacją leczenia. Poradnia ta winna być najbliższą poradnią udzielającą świadczeń w danym zakresie.

Oryginał wniosku o akceptację realizacji transportu sanitarnego wraz
z zaświadczeniem (komplet dokumentów) wnioskujący składa w Oddziale Funduszu – nie później niż na 7 dni przed datą planowanego transportu
. Wnioski złożone z niedotrzymanym terminem będą rozpatrywane zgodnie
z kolejnością zgłoszenia.

Wniosek z zaświadczeniem możesz złożyć:

 • osobiście w OOW NFZ z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 37, albo
 • za pośrednictwem poczty na adres OOW NFZ ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, albo
 • faksem na numer tel./faks (077) 40 20 101 – wówczas należy przesłać pocztą oryginały dokumentów.

Oddział Funduszu rozpatruje wniosek – może poprosić osobę wnioskującą, lekarza wystawiającego wniosek lub poradnię, o dodatkowe wyjaśnienia.

Jeśli wniosek spełni lub nie spełni wymagań określonych przepisami prawa –
w obu przypadkach wnioskujący otrzyma odpowiedź pisemną pocztą.

 

Opole, 12.12.2014
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej