Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga Świadczeniodawcy! Komunikat dot. automatycznego tworzenia szablonów umów na 2013 r. oraz dostosowania Portalu…

26.11.2012

Opolski OW NFZ zakończył proces ustalania ze świadczeniodawcami zobowiązań finansowych umów wieloletnich na rok 2013 wynikający z zapisów § 32 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku (Dz.U.08.81.484).
Powyższe ustalenia, zgodnie z zapisami § 32 ust. 2 „Ogólnych warunków umów…”, winny być wprowadzone w drodze zmiany umowy – jej aneksowania.
Celem usprawnienia ww. procesu, Centrala NFZ wyraziła zgodę na automatyczne tworzenie szablonów umów  przez oddziały wojewódzkie aktualnie obowiązujących umów w systemie informatycznym NFZ, co wyeliminuje konieczność składania przez świadczeniodawców dokumentacji aktualizacyjnej umów, wymaganej w latach poprzednich.
Warunkiem przeprowadzenia ww. procesu, a tym samym dokonania aneksowania umów jest podjęcie przez świadczeniodawców działań dotyczących zmiany w Portalu  obowiązujących w 2012 roku terminów dostępności, odnoszących się do:

  • umów o podwykonawstwo,
  • zasobów sprzętowych,
  • personelu wykazanego w umowie.

W celu skutecznego przeprowadzenia procesu automatycznego tworzenia szablonów umów, Świadczeniodawcy w Portalu  powinni dokonać zmiany terminów obowiązywania ww. wskazanych elementów umów w taki sposób, aby data ich obowiązywania zawierała się w okresie roku 2013.
Aktualnie system nie ma funkcjonalności pozwalającej na wprowadzenie nowych elementów (sprzęt, personel) z terminem dostępności od 1 stycznia 2013 roku – będzie to możliwe po 1 stycznia 2013 roku, w drodze zgłoszenia zmiany do umowy, poprzez złożenie wniosku w wersji elektronicznej o dokonanie zmiany w potencjale świadczeniodawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
W celu sprawnego przeprowadzenia procesu przygotowania aneksów do umów, proszę o realizację ww. zaleceń w terminie do 30 listopada 2012 roku.    
Informuję, że niezrealizowanie przez świadczeniodawców ww. zaleceń w powyżej określonym terminie, uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie automatycznego tworzenie szablonów umów
 i w konsekwencji spowoduje brak w szablonie umowy na 2013 rok  wszystkich pożądanych elementów potencjału wykonawczego, potwierdzającego spełnianie wymagań określonych rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz zarządzeniami Prezesa NFZ oraz prawidłowość złożonego w procesie negocjacji pisemnego Oświadczenia spełniania warunków koniecznych. W tych przypadkach Oddział zobowiązany będzie do wstrzymania podpisania aneksu przedłużającego umowę na następny okres rozliczeniowy do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego zgodność stanu faktycznego z przepisami prawa. 
Nadmieniam, że procesowi automatycznego tworzenie szablonów umów (ATSU) będą podlegały wszystkie rodzaje umów z wyłączeniem umów w rodzajach:

  • Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
  • Ratownictwo Medyczne
  • Pomoc doraźna i transport sanitarny
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna

Instrukcja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w sprawie aktualizowania danych zawartych w umowach wieloletnich z NFZ do szablonu umowy na rok 2013

Opole, 27-11-2012
Źródło: Wydział Organizacyjny