Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

02.03.2015

Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

 

Komunikat
w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 696) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną” rozpoczyna postępowanie w sprawie zawarcia umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi dalej „umowami na realizację recept” .
Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.
Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego  na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.
W celu prawidłowego i skutecznego  zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94 /2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept.
Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy
na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ, wykorzystywanego dotychczas do rozliczania refundacji recept.
Apteki/punkty apteczne, nieposiadające konta w Portalu NFZ, mogą zwrócić się do właściwego oddziału Funduszu z wnioskiem o udostępnienie takiego konta.
Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do Portalu NFZ dla aptek/punktów aptecznych:

 1. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne
 2. Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych – wypełnij formularz
 3. Regulamin techniczny przygotowania wniosku
 4. Jak łatwo wypełnić wniosek elektroniczny?- Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept (wymagana jest przeglądarka internetowa i wtyczka Adobe Flash Player http://get.adobe.com/pl/flashplayer/download)

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki od poniedziałku do piątku począwszy od dnia 21.12.2011r. godzinach od 8;00 do 18;00, lub wysłać pocztą.
Wymagane dokumenty zostały określone w Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia  19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty:

Rozdział 2
Sposób przygotowania wniosku
§ 7.

 1. W celu zawarcia umowy na realizację recept wnioskujący składa do oddziału Funduszu wniosek, który spełnia warunki zawierania umów określone w zarządzeniu, w formie elektronicznej i pisemnej.  
 2. Wniosek sporządzany jest z wykorzystaniem Portalu NFZ, w sposób określony przez Fundusz w regulaminie technicznym przygotowania wniosku.

§ 8.

 1. W celu złożenia wniosku, wnioskujący:
  1. zapoznaje się z komunikatem oddziału Funduszu w sprawie trybu zawierania umów na realizację recept, z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept oraz z niniejszym zarządzeniem;
  2. występuje z wnioskiem do oddziału Funduszu o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ przez aptekę, która nie posiadała dotychczas konta w takim portalu;
  3. rejestruje w Portalu NFZ wymagane przez Fundusz dane identyfikacyjne podmiotów prowadzących apteki i dane identyfikacyjne aptek oraz ewidencję personelu. Uzupełnienie danych o podmiocie prowadzącym aptekę jest warunkiem koniecznym do przygotowania i wysłania do Funduszu wniosku o zawarcie umowy w formie elektronicznej i ewentualnie przygotowania i wydrukowania umowy na realizację recept;
  4. przygotowuje wniosek w formie elektronicznej i pisemnej na podstawie danych wprowadzonych do Portalu NFZ;
  5. przekazuje wniosek w formie elektronicznej do oddziału Funduszu z wykorzystaniem Portalu NFZ;
  6. drukuje wniosek a następnie opatruje go podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskującego, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów oraz numeruje każdą stronę wniosku i jego załączniki;
  7. umieszcza wydruk wniosku, zgodny z jego formą elektroniczną, wraz z załącznikami w kopercie. Opis koperty powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
   1. napis: „Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept”,
   2. nazwę i adres wnioskującego,
   3. kod i adres apteki,
   4. nazwę i siedzibę oddziału Funduszu;
  1. składa wniosek w formie papierowej do oddziału Funduszu;
  2. usuwa braki formalne wniosku w przypadku wezwania przez oddział Funduszu do usunięcia braków formalnych wniosku.

§ 9.

 1. Wnioskujący przekazuje do oddziału Funduszu następujące dokumenty:
  1. wniosek w postaci elektronicznej, który zawiera:
   1. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę,
   2. dane identyfikacyjne apteki,
   3. aktualną ewidencję personelu;
  1. wniosek w formie pisemnej, zgodny z jego postacią elektroniczną;
  2. załączniki do wniosku, które stanowią następujące dokumenty:
   1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku,
   2. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku,
   3. wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku; zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w formie aneksu do umowy na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia; szczegółową procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego podmiotów prowadzących apteki określa zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów;
   4. wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recept, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku,
   5. wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizacje recept, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wniosku,
   6. oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do wniosku wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, z zastrzeżeniem ust. 2;
   7. kopia zezwolenia na prowadzenie apteki;
   8. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskującego, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskującego wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem – w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 1. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f są:
  1. kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki;
  2. kopia prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego.
  3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 składane przez wnioskującego do oddziału Funduszu, muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
  4. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskującego.
  5. Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a oddział Funduszu nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
  6. W przypadku złożenia przez wnioskującego oryginalnych dokumentów oddział Funduszu zwraca je na wniosek wnioskującego, pod warunkiem dostarczenia przez niego kopii tych dokumentów poświadczonych zgodnie z ust. 4.

Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ:   Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres siedziby oddziału:                       45-315 Opole,  ul. Głogowska nr 37
Miejsce przyjmowania wniosków:        parter, sala konferencyjna
HARMONOGRAM
W dniu 21.12.2011 apteki o kodach od 08R/60001 do 08R/60100 w godzinach od 08:00 do 18:00
W dniu 22.12.2011 apteki o kodach od 08R/60101 do 08R/60200 w godzinach od 08:00 do 18:00
W dniu 23.12.2011 apteki o kodach od 08R/60201 do o8R/60300 w godzinach od 08:00 do 18:00
W dniu 27.12.2011 apteki o kodach od 08R/60301 wzwyż w godzinach od 08:00 do 18:00
W pozostałe dni od godź 8;00 do godź 16;00

Materiały informacyjne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606)  
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 94/2011/DGL z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept
Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 95/2011/DSOZ z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Opole,2011-12-20
Źródło: Wydział Gospodarki Lekiem