Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ważne! Zmiany w sprawozdawczości list oczekujących – kolejki 2012…

15.11.2011
 

UWAGA! Poważne zmiany w sprawozdawczości kolejkowej w 2012 roku.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zmianie ulega zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących. Nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca sprawozdawczego świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przesyłać następujące informacje w podziale na kategorie medyczne „przypadek pilny” i „przypadek stabilny” w odniesieniu do komórek organizacyjnych, procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących:

  1. liczbę oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  2. średni czas oczekiwania,
  3. łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
  4. liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
  5. liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Dodatkowo w przypadku list oczekujących na świadczenia wykazane w załączniku nr 3  do ww. rozp. MZ świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywać w podziale na kategorie medyczne „przypadek pilny” i „przypadek stabilny” następujące dane osobowe:

  1. dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca:
   1. identyfikator osoby oczekującej,
   2. imię (imiona) i nazwisko,
   3. data wpisu na listę oczekujących,
  2. dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym:
   1. identyfikator osoby oczekującej,
   2. imię (imiona) i nazwisko,
   3. data wpisu na listę oczekujących,
   4. data skreślenia z listy oczekujących,
   5. kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących.

            Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia aktualizacji ulegnie słownik komórek organizacyjnych, w przypadku których świadczeniodawcy powinni przekazywać informacje o liczbie osób oczekujących, liczbach osób skreślonych z listy oczekujących i średnim czasie oczekiwania. W stosunku do aktualnie obowiązującego słownika słownik komórek organizacyjnych obowiązujący w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zostanie rozszerzony o brakujące w obecnym słowniku komórki spośród komórek wykazanych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, a także o: pracownię tomografii komputerowej, pracownię tomografii komputerowej dla  dzieci i zakład medycyny nuklearnej dla dzieci. Słownik ten oraz słownik procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących zostaną opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej Centrali NFZ i OW NFZ wraz z komunikatem dla świadczeniodawców dotyczącym zmian w sprawozdawczości, jakie nastąpią od lutego 2012 r.
            Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu zgodnie z zawieranymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania za pośrednictwem modułu Kolejki oczekujących centralnego Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) list oczekujących na: zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka), endoprotezoplastykę stawu biodrowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, endoprotezoplastykę stawu kolanowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

           

Zwracamy uwagę, iż zmiany prawa wymagają poważnych modyfikacji w systemach informatycznych zarówno po Państwa jak i po naszej stronie. Należałoby powiadomić dostawców swojego oprogramowania o konieczności dostosowania aplikacji do zmian prawa. Zwracamy jednocześnie uwagę ze zakres sprawozdawanych danych nawet w wersji minimalnej wymaganej zmienionymi przepisami praktycznie oznacza konieczność stosowania pełnej informatyzacji list oczekujących i zapewnieniu ich integralności z danymi o realizacji świadczeń. Mając na uwadze realizację ww zadań prosimy o przygotowanie się do wdrożenia ww rozwiązań oraz monitorowanie naszych stron pod kątem aktualizacji pojawiających się w związku z wdrażanymi zmianami.

 

Opole, 2011-11-16
Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców