Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych

16.05.2011
 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
 w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesyłanie w wersji elektronicznej wszelkich informacji zawierających dane osobowe bez zabezpieczenia kryptograficznego jest niezgodne z obowiązującym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Zgodnie z § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 Nr 252, poz. 1697) ochronę informacji prawnie chronionych zawartych w dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej realizuje się z odpowiednim stosowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach, czyli określonych w Rozdziale 5 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1026). 
Wobec powyższego informujemy, że jeśli będą przesyłane pocztą elektroniczną do Oddziału Wojewódzkiego informacje zawierające dane osobowe bez zastosowania metod kryptograficznych oraz odpowiednich środków ochrony (np. dokumenty, pliki i inne materiały nie przekształcone w tekst zaszyfrowany, niezabezpieczone hasłem)  zostaną usunięte

Opole, 2011-05-16
Źródło: Administrator Bezpieczeństwa Informacji