Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców – w sprawie  indywidualnego rozliczenia świadczeń (Bazy Zgód Indywidualnych)

22.03.2011
 

Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców – w sprawie  indywidualnego rozliczenia świadczeń
(Bazy Zgód Indywidualnych)

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24.02.2011 roku w sprawie wniosków  na indywidualne rozliczenie świadczeń Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wniosek w formie papierowej powinien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola. Szczególną uwagę należy zwrócić  na Sekcję J – potwierdzenie formalne wniosku, w której uzupełnione muszą być pozycje:
– data, podpis i pieczątka lekarza wnioskującego,
– data, podpis i pieczątka Dyrektora podmiotu udzielającego świadczenie, wnioskującego o rozliczenie.
Brak uzupełnienia wyżej wymienionych pozycji będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku składania wniosków w kategorii:

  1. 6104- rozliczenie świadczenia, którego koszt przekracza 5000 zł i trzykrotną wartość grupy JGP (…),
  2. 6105 – – rozliczenie świadczenia, którego rozliczenie właściwej grupy JGP dopuszczono z wyższego poziomu referencyjnego należy dołączyć szczegółową specyfikację kosztową zrealizowanej hospitalizacji ( wzór w załączeniu).
  3. 6102 – rozliczenie świadczeń wykonanych w odstępie krótszym niż wynika to z zarządzeń Prezesa NFZ, w sekcji G –uzasadnienie należy wprowadzić szczegółowy opis zastosowanego procesu leczenia w odniesieniu do wnioskowanej oraz poprzedzającej hospitalizacji.

W przypadku dołączenia do wniosków  kart informacyjnych z leczenia szpitalnego dotyczących hospitalizacji informuje, iż dokument medyczny powinien być kserokopią oryginału, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną.

Wzór specyfikacji kosztowej do pobrania

 

Opole, 2011-03-22
Źródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej