Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rejestracji pacjentów

19.10.2010
 

Komunikat dot. rejestracji pacjentów.

Z uwagi na docierające sygnały o nieprawidłowościach dot. odmowy zapisywania lub przyjmowania pacjentów przez niektórych świadczeniodawców, co argumentowane jest wysokością kontraktu z NFZ, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu przypomina, iż świadczeniodawca jest zobowiązany wykonywać umowę zgodnie w obowiązującymi regulacjami prawnymi przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy oraz planem rzeczowo-finansowym

 W praktyce oznacza to, iż bezpodstawnymi są działania polegające np. na:
– odmowie wpisu pacjenta i wyznaczenia terminu gdyż „lista jest pełna” – nie ma takiego terminu w ustawie, świadczeniodawca ma obowiązek wskazania kolejnego wolnego terminu na liście oczekujących; lista nie może być zamknięta
– odmowie rejestracji w dniu zgłoszenia pacjenta w placówce tj nie wyznaczenie kolejnego terminu w planie leczenia lub terminu na liście oczekujących z uwagi na np. wyczerpanie kontraktu na bieżący rok i brak aktualnie podpisanej umowy na rok następny.
– wyznaczanie pojedynczych dni otwarcia rejestracji do danej komórki kiedy pacjenci zmuszani są do pojawiania się wszyscy w jednym terminie w celu wpisu do terminarza czy listy oczekujących

Ponadto pamiętać należy, iż:
– przypadki nagłe – otrzymują pomoc niezwłocznie z pominięciem kolejki.
– placówka zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów w godzinach jej pracy, w tym także rejestrację telefoniczną. Wyznaczanie terminów „przyjmowania zapisów” na listę oczekujących jest niezgodne z obowiązującymi w NFZ regulacjami.
– pacjent po zgłoszeniu winien uzyskać pisemnie termin kolejnej (lub pierwszej) wizyty / świadczenia nawet jeśli istnieje wątpliwość co do posiadania kontraktu w roku następnym.
– jeśli świadczenie nie może być wykonane w dniu rejestracji, pacjent jest wpisywany na listę oczekujących i otrzymuje informację o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia. Nie jest możliwa odmowa wpisania pacjenta na listę oczekujących w dniu jego zgłoszenia.
– w zależności od stanu zdrowia i innych względów medycznych pacjent otrzymuje na liście oczekujących kategorię pilny lub stabilny,
– pacjent w planie leczenia (tj. odbywający kolejna wizytę kontrolną w cyklu leczenia) ma wyznaczany następny termin w czasie danej wizyty. Wizyty pacjentów w planie leczenia nie są brane pod uwagę przy statystykach z list oczekujących.

 

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity Dz.U. nr 164 poz. 1027 z 2008r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 r.) Dz.U.08.81.484

 

Opole, 2010-10-19
Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców – SWL