Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z wprowadzoną międzyfazową weryfikacją świadczeń wszelkie…

03.07.2009
Walidacje i weryfikacja

Informacje dla świadczeniodawców dotyczące procesów walidacji i weryfikacji
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia schemat działania procesów walidacji i weryfikacji przesłanych świadczeń
WALIDACJA

 1. Świadczeniodawca  w swoim systemie informatycznym oznacza świadczenia do sprawozdania i dokonuje eksportu I fazą komunikatu w formacie „XML” do Systemu Informatycznego Oddziału Wojewódzkiego (SIOW).
 2. Loader NFZ odbiera przesłany komunikat i przesyła zwrotnie informację „OK” lub „BAD” do świadczeniodawcy – na tym etapie sprawdzana jest poprawność konstrukcji komunikatu „xml”, m.in. wypełnienia wymaganych pól, itp. – wynik „poprawny” nie oznacza, że po przeprowadzeniu dalszych weryfikacji  status nie zmieni się na „błąd” – wyniki walidacji nie są widoczne w Portalu Świadczeniodawcy.
 3. Błędy walidacji otrzymywane w komunikacie zwrotnym „BAD” są oznaczone określonymi kodami wraz z opisem (kody 7-cyfrowe rozpoczynające się od „20” oraz kody 8-cyfrowe rozpoczynające się od „5”).
 4. Świadczenia oznaczone błędem należy poprawić i ponownie przesłać do SIOW.
 5. Świadczenia oznaczone przez proces walidacji jako poprawne są zaczytywane do bazy SIOW (są wtedy widoczne w Portalu Świadczeniodawcy jako „otwarte” i „niezweryfikowane”) i podlegają dalszym procesom weryfikacji.

UWAGA! Jeżeli nie ma przeszkód technicznych, walidacja odbywa się niezwłocznie po zaczytaniu świadczeń do SIOW (przy bardzo dużej ilości napływających świadczeń czas ten może ulec wydłużeniu – świadczenia wówczas ustawiają się w kolejce)
WERYFIKACJA ŚWIADCZEŃ OTWARTYCH – SPRAWOZDANYCH KOMUNIKATEM I FAZY (przed rozliczeniem – złożeniem faktury/ rachunku w OOW NFZ)   

 1. Świadczenia, które zostały sprawozdane i  do godziny 20:00  przeszły pomyślnie proces walidacji biorą udział w procesie weryfikacji (każdego dnia w godzinach nocnych z wyłączeniem niedziel).
 2. Wyniki zweryfikowanych świadczeń pojawiają się w Portalu Świadczeniodawcy * – są dostępne do wglądu od godziny 8:00 następnego dnia – świadczeniodawca otrzymuje jeden z komunikatów dotyczących wyniku weryfikacji ( „brak błędów i ostrzeżeń”, „błąd” lub  „ostrzeżenie”) oraz jeden z komunikatów dotyczących statusu weryfikacji („niezweryfikowane”, „do ponownej weryfikacji” lub „zweryfikowane”).
 3. W przypadku ujawnienia błędów weryfikacji (kody 8-cyfrowe rozpoczynające się od „5” wraz z opisem), świadczenia nimi oznaczone należy poprawić lub usunąć.
 4. Świadczeniodawca ponownie sprawozdaje poprawione świadczenia komunikatem I fazy (należy pamiętać o podwyższeniu wersji świadczeń), które kolejny raz przechodzą procesy walidacji i weryfikacji (wielokrotne sprawozdawanie świadczeń komunikatem I fazy nie generuje dokumentów finansowych).
 5. Po likwidacji II fazy do rozliczenia służy moduł naliczania świadczeń – po jego uruchomieniu zostają uwzględnione tylko te świadczenia, dla których nie stwierdzono błędów weryfikacji – świadczenia, dla których istnieją błędy weryfikacji nie są brane przez system pod uwagę.

WERYFIKACJA ŚWIADCZEŃ ROZLICZONYCH  

 1. Nie rzadziej niż jeden raz na kwartał przeprowadzana jest weryfikacja świadczeń rozliczonych.
 2. W przypadku ujawnienia błędów (kody 8-cyfrowe rozpoczynające się od „5” lub „7” wraz z opisem)  po uruchomieniu opcji „$” (naliczanie) następuje rozpoczęcie procesu generowania korekt zakwestionowanych świadczeń.
 3. Po wygenerowaniu szablonów należy przesłać do OW dokumenty w wersji papierowej.
 4. Po ich potwierdzeniu (zaksięgowaniu) świadczeniodawca powinien zaznaczyć w swoim systemie sprawozdawczym zakwestionowany produkt rozliczeniowy i usunąć go z bazy SIOW poprzez wysłanie komunikatem I fazy.
 5. Naliczone kwoty bieżących rachunków są pomniejszane o wartość korekt. Dopiero po zaksięgowaniu korekty jej kwota zostaje uwolniona i świadczeniodawca może ponownie sprawozdać i rozliczyć poprawione świadczenie do wysokości limitu.

*UWAGA: W celu identyfikacji świadczeń do korekty należy w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce „Umowy na realizację świadczeń” uruchomić opcję „Kompleksowy przegląd weryfikacji świadczeń”, wybrać miesiąc sprawozdawczy, w którym znajdują się kwestionowane świadczenia oraz wynik weryfikacji „błąd”. Po naciśnięciu „Wyszukaj” zostaną ujawnione błędy weryfikacji.
W celu sprawdzenia, czy świadczenia przeszły proces walidacji i są gotowe do przeprowadzenia procesu weryfikacji należy w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce „Umowy na realizację świadczeń” uruchomić opcję „Kompleksowy przegląd weryfikacji świadczeń”, wybrać miesiąc sprawozdawczy, w którym znajdują się przesłane świadczenia oraz wynik weryfikacji „niezweryfikowane”. Po naciśnięciu „Wyszukaj” zostaną ujawnione świadczenia.
Status konkretnego świadczenia można także sprawdzić poprzez wpisanie i.d. świadczenia nadawcy lub i.d. produktu – w „Kompleksowym przeglądzie weryfikacji świadczeń”, należy wybrać miesiąc sprawozdawczy, w którym znajdują się przesłane świadczenia oraz w „wyszukiwaniu zaawansowanym” wpisać w odpowiednich polach jeden z w/w identyfikatorów.  Po naciśnięciu „Wyszukaj” zostaną ujawnione świadczenia.

Wykaz aktualnie działających sprawdzeń CRW (Centralne Reguły Weryfikacji) oraz SDWSZ (System Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych) obowiązujących na terenie całego kraju

Jednocześnie OOW NFZ informuje, że sukcesywnie wprowadzane są kolejne kryteria weryfikacji zgodne z warunkami realizacji umów określonych w Zarządzeniach Prezesa NFZ w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń.

Informacje w sprawie weryfikacji:
– wsparcie merytoryczne – Sekcja Ds. Walidacji Weryfikacji (077) 4020 119
– wsparcie techniczne (077)  4020 132, (077) 4020 178
– POZ – (077) 4020 165, (077) 4020 186
– AOS – (077) 4020 173, (077) 4020 174
– SZP – (077) 4020 154
– PSY – (077) 4020 168
– REH – (077) 4020 149
– STM – (077) 4020 167
– SPO/OPH – (077) 4020 136
– SOK/PRO – (077) 4020 148
– RTM – (077) 4020 117